A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése.

 • Támogatási kérelem benyújtása: 2016.08.01-2023.10.01.             
 • Pályázók köre: (MT,CSMT)
  • mezőgazdasági termelők, akik rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott
 • Igényelhető támogatás összege: maximum 3 Mrd Ft
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő tőketámogatás
 • Megvalósítási helyszín: Magyarország teljes területe
 • Támogatás intenzitása: (támogatás mértéke :40-60%)
 • közép-magyarországi régióban: 40%
 • nem közép-magyarországi régióban :50%
 • kollektív beruházás esetén: +20%
 • fiatal gazda pályázó és kollektív beruházás esetén +10% támogatási intenzitás
 • Támogatható tevékenységek:
  • öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
   • pl: tározótér kialakítás / építés, geotextíliák elhelyezése
 • természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából
  • pl: szűrőmező kialakítása/létesítése, szabályzó műtárgyak kiépítése
 • mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása
  • pl: meliorált út kialakítása/szélesítése/burkolása
 • meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
  • pl: öntözőgépek telepítése, szivattyútelepek felújítása
 • új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
  • pl: öntözőgépek, szivattyúk, szűrők
 • öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.
  • pl: meglévő alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, megújuló energiaforrások használata

 

 • Nem támogatható tevékenységek:

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 • működési költségek, bérköltségek, forgóeszközök vásárlása
 • meliorált utak kialakítása esetén: drénezési eljárás és burkolt felületű vízgyűjtő árok kialakítása
 • hitelesített vízfogyasztásmérő berendezések beszerzése és telepítése
 • a saját teljesítés keretében felmerült bármely költség
 • Kötelező vállalás:
  • megtartják vagy növelik a benyújtáskori alkalmazotti bázis átlaglétszámot a fenntartási időszak alatt

(A bázislétszámot a benyújtást megelőző lezárt üzleti év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja)

 • teljesítik az előírt energiahatékonyság javulási követelményt(5év),

legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás

 • a támogatási kérelemhez csatolni szükséges a feltételnek való megfelelést alátámasztó, az adott technológiára vonatkozóan a témában releváns szakértő által elkészített energetikai számítást
 • Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam:
  • a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 24 hónap
 • Benyújtáshoz csatolandó dokumentumok:
  • engedélyezési / Építési tervdokumentáció
  • jogerős építési engedély, illetve az eljárás megindításáról az illetékes hatóság igazolása
  • eljáró hatóság nyilatkozata, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles
  • tulajdoni lap(ok), ingatlan-nyilvántartási térképmásolat
  • műszaki leírás és dokumentáció
  • Üzleti terv
  • STÉ üzemméret igazolása (6.1)
  • 50 % mezőgazdasági árbevétel igazolása
  • bérleti szerződés, ha az ingatlan bérlemény
  • ingatlan használathoz hozzájáruló nyilatkozat
  • árajánlat(ok)
  • szakhatósági engedélyek (szakmai előírásoknak megfelelően)
  • jogerős elvi vízjogi engedély
  • ÉNGY
Scroll to Top